Văn phòng

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Tầng Sảnh - 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38 291901

        o Fax: (028) 38 212584

• Văn phòng Quận Thủ Đức:
        o Địa chỉ: Tầng Sảnh, Khu nhà Hiệu bộ - 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
        o Điện thoại: (028) 38971629

        o Fax:  (028) 38971653

• Email: vanphong@buh.edu.vn
• Website: vanphong.buh.edu.vn

Phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu

Phòng Tổ chức cán bộ

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.210.798 -36.015.937 – Nội bộ: 110

    • Email:  phongtochucdhnh@buh.edu.vn
    • Website: www. phongtochuc.buh.edu.vn

Phòng Đào tạo

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 3, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.212.430 – Nội bộ: 130

    • Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.971.638

    • Email: phongdaotao@buh.edu.vn
    • Website: www.phongdaotao.buh.edu.vn

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 3, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 39.144.932– Nội bộ: 118


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.626

• Email: phongktdbcl@buh.edu.vn
• Website: www.phongktdbcl.buh.edu.vn

Phòng Thanh tra

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu Sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.218.728 

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Tầng trệt, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại:  (028) 38.971.626

• Email: phongtt@buh.edu.vn
• Website: www.phongtt.buh.edu.vn

Phòng công tác sinh viên

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.971.636

• Email: phongctsv@buh.edu.vn
• Website: www.phongctsv.buh.edu.vn

Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.216.100 – Nội bộ: 107


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.647

• Email: phongqlcntt@buh.edu.vn
• Website: www. phongqlcntt.buh.edu.vn

Phòng Tài chính Kế toán

 • Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 39.212.591– Nội bộ: 108


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 

• Email: phongketoan@buh.edu.vn
• Website: www.phongketoan.buh.edu.vn

Phòng Quản trị Tài sản

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.212.528– Nội bộ: 125


 • Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.645

• Email: phongqtts@buh.edu.vn
• Website: www.phongqtts.buh.edu.vn

Văn Phòng Đảng Ủy

• Văn phòng Đảng ủy:
        o Địa chỉ: Lầu sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o 

Khoa Ngân hàng

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.215.087

    • Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, TP.HCM

SOF

FOB

Khoa Tài chính

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.216.114

 

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.631
    • Email: khoatc@buh.edu.vn
    • Website: www.khoatc.buh.edu.vn

Khoa Quản trị kinh doanh

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 2, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.214.315


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.640

    • Email:  khoaqtkd@buh.edu.vn
    • Website: www.khoaqtkd.buh.edu.vn

Khoa Kế toán kiểm toán

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.216.319


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.971.641


• Email: khoaktkt@buh.edu.vn
• Website: khoaktkt.buh.edu.vn

Khoa Hệ thống Thông tin quản lý

• Văn phòng Quận 1:

        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 39.144.634

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 1,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.971.655

• Email:  khoahtttql@buh.edu.vn
• Website: khoahtttql.buh.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 2, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.216.305


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 

• Email:  khoangoaingu@buh.edu.vn
• Website: khoangoaingu.buh.edu.vn

Khoa Sau Đại học

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 4, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.212.590 – Nội bộ: 132

• Email: phongdtsdh@buh.edu.vn
• Website: www. phongdtsdh.buh.edu.vn

Khoa Kinh tế quốc tế

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: (08) 38.144.327

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
o Điện thoại: (08) 38.971.646

• Email:  khoaktqt@buh.edu.vn
• Website: khoaktqt.buh.edu.vn

Khoa Luật kinh tế

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: (08) 38.211.709

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 

• Email:  khoalkt@buh.edu.vn 
• Website: www.khoalkt.buh.edu.vn

Khoa Lý luận chính trị

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: (08) 38.210.363     Nội bộ:121
• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 
 • Email:  khoallct@buh.edu.vn
 • Website: www.khoallct.buh.edu.vn

Bộ môn Toán kinh tế

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 2, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: 
• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại:
• Email:  bomontkt@buh.edu.vn 
• Website: www.bomontkt.buh.edu.vn

Bộ môn Giáo dục thể chất

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: 
• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 
• Email:  bomongdtc@buh.edu.vn
• Website: www.bomongdtc.buh.edu.vn

Thư viện

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 6, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
        o Điện thoại: (08) 39.144762– Nội bộ: 135, 136

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Thư viện, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (08) 38.971.651

• Email: thuvien@buh.edu.vn
• Website: www.library.buh.edu.vn

Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Điện thoại liên hệ:

Email: Trungtamhtsv@buh.edu.vn

Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCm

Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

Văn phòng

Địa chỉ Trụ sở: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Tel: 028. 3914 3954

Địa chỉ Văn phòng: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM

Tel: 028. 38210 238

* Với phiên bản tiếng Việt:

Email: ajeb.vn@buh.edu.vn cho Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

* Với phiên bản tiếng Anh:

Email: ajeb@buh.edu.vn cho Asian Journal of Economics and Banking (AJEB)

 

Trung tâm Đào tạo kinh tế, tài chính - ngân hàng

Tầng sảnh, 39 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38216.096  -  Fax: 08.38212584.

Email: cetrob@gmail.com  Website: www.ttdttcnh.edu.vn

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học

Văn phòng quận 1:

Tầng sảnh: 39 Hàm Nghi, Quận 1

ĐT: 028 38 214 055

Email: flic@buh.edu.vn

Văn phòng Thủ Đức

Tầng sảnh, Khu nhà hiệu bộ

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

ĐT: 028. 38 971 649

Viện Đào tạo quốc tế

 

Văn phòng:
        o Địa chỉ: Tầng Sảnh, 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại:(028).38.214.660 Hotline: 0967.189.199

 

 

Chương trình đào tạo chất lượng cao