Văn phòng

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Tầng Sảnh - 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38 291901

        o Fax: (028) 38 212584

• Văn phòng Quận Thủ Đức:
        o Địa chỉ: Tầng Sảnh, Khu nhà Hiệu bộ - 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
        o Điện thoại: (028) 38971629

        o Fax:  (028) 38971653

• Email: vanphong@buh.edu.vn
• Website: vanphong.buh.edu.vn

Phòng Tổ chức cán bộ

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.210.798 -36.015.937 – Nội bộ: 110

    • Email:  phongtochucdhnh@buh.edu.vn
    • Website: www. phongtochuc.buh.edu.vn

Phòng Đào tạo

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 3, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.212.430 – Nội bộ: 130

    • Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.971.638

    • Email: phongdaotao@buh.edu.vn
    • Website: www.phongdaotao.buh.edu.vn

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 3, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 39.144.932– Nội bộ: 118


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.626

• Email: phongktdbcl@buh.edu.vn
• Website: www.phongktdbcl.buh.edu.vn

Phòng Thanh tra

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu Sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.218.728 

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Tầng trệt, Nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại:  (028) 38.971.626

• Email: phongtt@buh.edu.vn
• Website: www.phongtt.buh.edu.vn

Phòng công tác sinh viên

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.971.636

• Email: phongctsv@buh.edu.vn
• Website: www.phongctsv.buh.edu.vn

Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.216.100 – Nội bộ: 107


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.647

• Email: phongqlcntt@buh.edu.vn
• Website: www. phongqlcntt.buh.edu.vn

Phòng Tài chính Kế toán

 • Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 39.212.591– Nội bộ: 108


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 

• Email: phongketoan@buh.edu.vn
• Website: www.phongketoan.buh.edu.vn

Phòng Quản trị Tài sản

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.212.528– Nội bộ: 125


 • Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.645

• Email: phongqtts@buh.edu.vn
• Website: www.phongqtts.buh.edu.vn

Văn Phòng Đảng Ủy

• Văn phòng Đảng ủy:
        o Địa chỉ: Lầu sảnh, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o 

Khoa Ngân hàng

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.215.087

    • Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, TP.HCM

Khoa Tài chính

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.216.114

 

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 1,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.631
    • Email: khoatc@buh.edu.vn
    • Website: www.khoatc.buh.edu.vn

Khoa Quản trị kinh doanh

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 2, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.214.315


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (028) 38.971.640

    • Email:  khoaqtkd@buh.edu.vn
    • Website: www.khoaqtkd.buh.edu.vn

Khoa Kế toán kiểm toán

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.216.319


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.971.641


• Email: khoaktkt@buh.edu.vn
• Website: khoaktkt.buh.edu.vn

Khoa Hệ thống Thông tin quản lý

• Văn phòng Quận 1:

        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 39.144.634

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 1,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.971.655

• Email:  khoahtttql@buh.edu.vn
• Website: khoahtttql.buh.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 2, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

        o Điện thoại: (028) 38.216.305


• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 

• Email:  khoangoaingu@buh.edu.vn
• Website: khoangoaingu.buh.edu.vn

Khoa Sau Đại học

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 4, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại: (028) 38.212.590 – Nội bộ: 132

• Email: phongdtsdh@buh.edu.vn
• Website: www. phongdtsdh.buh.edu.vn

Khoa Kinh tế quốc tế

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: (08) 38.144.327

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
o Điện thoại: (08) 38.971.646

• Email:  khoaktqt@buh.edu.vn
• Website: khoaktqt.buh.edu.vn

Khoa Luật kinh tế

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: (08) 38.211.709

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 

        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 

• Email:  khoalkt@buh.edu.vn 
• Website: www.khoalkt.buh.edu.vn

Khoa Lý luận chính trị

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: (08) 38.210.363     Nội bộ:121
• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 
 • Email:  khoallct@buh.edu.vn
 • Website: www.khoallct.buh.edu.vn

Bộ môn Toán kinh tế

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 2, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: 
• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại:
• Email:  bomontkt@buh.edu.vn 
• Website: www.bomontkt.buh.edu.vn

Bộ môn Giáo dục thể chất

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 1, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
        o Điện thoại: 
• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Lầu 2,Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: 
• Email:  bomongdtc@buh.edu.vn
• Website: www.bomongdtc.buh.edu.vn

Thư viện

• Văn phòng Quận 1:
        o Địa chỉ: Lầu 6, 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
        o Điện thoại: (08) 39.144762– Nội bộ: 135, 136

• Văn phòng Q.Thủ Đức: 
        o Địa chỉ: Thư viện, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP. HCM
        o Điện thoại: (08) 38.971.651

• Email: thuvien@buh.edu.vn
• Website: www.library.buh.edu.vn

Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Điện thoại liên hệ:

Email: Trungtamhtsv@buh.edu.vn

Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCm

Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Văn phòng

Tầng sảnh, 39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028.38.211706

Email: tapchicnnh@buh.edu.vn

Trung tâm Đào tạo kinh tế, tài chính - ngân hàng

Tầng sảnh, 39 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38216.096  -  Fax: 08.38212584.

Email: cetrob@gmail.com  Website: www.ttdttcnh.edu.vn

Tạp chí CNNH E

vietnambankingtechnologyreview

Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học

Văn phòng quận 1:

Tầng sảnh: 39 Hàm Nghi, Quận 1

ĐT: 028 38 214 055

Email: flic@buh.edu.vn

Văn phòng Thủ Đức

Tầng sảnh, Khu nhà hiệu bộ

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

ĐT: 028. 38 971 649

Viện Đào tạo quốc tế

 

Văn phòng:
        o Địa chỉ: Tầng Sảnh, 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

        o Điện thoại:(028).38.214.660 Hotline: 0967.189.199

 

 

Chương trình đào tạo chất lượng cao