Ban Giám hiệu
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM1. Ông Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng: Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của toàn Trường. Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Thanh tra; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Quản trị tài sản; Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế; và tham gia sinh hoạt tại Phòng Tài chính - Kế toán.

2. Ông Đoàn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng: Giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về NCKH và KHCN, về quản lý và hỗ trợ sinh viên và công tác an ninh trật tự của Trường. Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên; Phòng Quản lý công nghệ thông tin; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Thư viện; Viện Nghiên cứu khoa học & Công nghệ; Trung tâm đào tạo Tài chính - Ngân hàng; Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học; Phụ trách Ban Quản lý dự án ISO của Trường; và tham gia sinh hoạt tại Phòng Quản lý Công nghệ thông tin.

3. Ông Lê Sĩ Đồng, Phó Hiệu trưởng: Giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về đào tạo và phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo tại chức; Phòng Đào tạo sau đại học; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Quản lý các Khoa và các Bộ môn trực thuộc Trường; và tham gia sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 21/02/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây