STT

TÊN ĐƠN VỊ

WEBSITE

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CÁC KHOA

1

Khoa Ngân hàng

khoanh.buh.edu.vn

(028) 38.215.087

khoanh@buh.edu.vn

2

Khoa Tài chính

khoatc.buh.edu.vn

(028) 38.216.114

khoatc@buh.edu.vn

3

Khoa Quản trị kinh doanh

khoaqtkd.buh.edu.vn

(028) 38.214.315

khoaqtkd@buh.edu.vn

4

Khoa Kế toán kiểm toán

khoaktkt.buh.edu.vn

(028) 38.216.319

khoaktkt@buh.edu.vn

5

Khoa Hệ thống thông tin quản lý

khoahtttql.buh.edu.vn

(028) 39.144.634

khoahtttql@buh.edu.vn

6

Khoa Ngoại ngữ

khoangoaingu.buh.edu.vn

(028) 38.214.305

khoangoaingu@buh.edu.vn

7

Khoa Kinh tế quốc tế

khoaktqt.buh.edu.vn

(028) 39.144.327

khoaktqt@buh.edu.vn

8

Khoa Luật kinh tế

khoalkt.buh.edu.vn

(028) 38.211.709

khoalkt@buh.edu.vn

9

Khoa Lý luận chính trị

khoallct.buh.edu.vn

(028) 38.210.363

khoallct@buh.edu.vn

CÁC BỘ MÔN

1

Bộ môn Toán kinh tế

bomontkt.buh.edu.vn

 

bomontkt@buh.edu.vn

2

Bộ môn giáo dục thể chất

bomongdtc.buh.edu.vn

 

bomongdtc@buh.edu.vn

PHÒNG BAN

1

Văn phòng

vanphong.buh.edu.vn

(028) 62.959.202

vanphong@buh.edu.vn

2

Phòng Tổ chức cán bộ

phongtochuc.buh.edu.vn

(028) 38.210.798

phongtochucdhnh@buh.edu.vn

3

Phòng Đào tạo

phongdaotao.buh.edu.vn

(028) 38.212.430

phongdaotao@buh.edu.vn

4

Phòng Đào tạo Tại chức

phongdttc.buh.edu.vn

(028) 38.216.113

phongdttc@buh.edu.vn

5

Phòng Đào tạo sau đại học

phongdtsdh.buh.edu.vn

(028) 38.212.590

phongdtsdh@buh.edu.vn

6

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

phongktdbcl.buh.edu.vn

(028) 39.144.932

phongktdbcl@buh.edu.vn

7

Phòng Thanh tra

phongtt.buh.edu.vn

(028) 38.218.728

phongtt@buh.edu.vn

8

Phòng Công tác sinh viên

phongctsv.buh.edu.vn

(028) 38.971.636

phongctsv@buh.edu.vn

9

Phòng Quản lý công nghệ thông tin

phongqlcntt.buh.edu.vn

(028) 38.216.100

phongqlcntt@buh.edu.vn

10

Phòng Tài chính kế toán

phongketoan.buh.edu.vn

(028) 38.212.591

phongketoan@buh.edu.vn

11

Phòng Quản trị tài sản

phongqtts.buh.edu.vn

(028) 38.212.528

phongqtts@buh.edu.vn

12

Thư viện

library.buh.edu.vn

(028) 39. 144.762

thuvien@buh.edu.vn

13

Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ

Tạp chí công ngệ ngân hàng

viennckhcn.buh.edu.vn

tapchicnnh.buh.edu.vn

(028) 39.143.954

(028)38.211.706

viennghiencuu@buh.edu.vn

tapchicnnh@gmail.com

TRUNG TÂM

1

Trung tâm Đào tạo tài chính ngân hàng

ttdttcnh.buh.edu.vn

(028) 38.216.096

trungtamdttcnh@buh.edu.vn

2

Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế

bu.edu.vn

(028) 38.214.660

trungtamdthtqt@buh.edu.vn

3

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

flic.edu.vn

(028) 38.214.055

trungtamnnth@buh.edu.vn

4

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

csb.edu.vn

(028) 38.214.055

trungtamhtsv@buh.edu.vn


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai