15:08 04/10/2016

Hệ thống biểu mẫu dành cho sinh viên của phòng đào tạoFile đính kèm

Mẫu_1_Đơn_xin_bảo_lưu_KQHT_và_chuyển_điểm.doc Tải về
Mẫu_1A_Đơn_xin_bảo_lưu_và_chuyển_điểm_liên_thông.doc Tải về
Mẫu_1B_Đơn_xin_bảo_lưu_và_miễn_học_các_học_phần_học_bằng_thứ_2.docx Tải về
Mẫu_2B_Don_xin_huy_lop_HP.doc Tải về
Mẫu_2D_Phiếu_đề_nghị_cấp_GGT_học_môn_GDQP.doc Tải về
Mẫu_3_Phiếu_đề_nghị_cấp_chứng_chỉ.doc Tải về
Mẫu_4_Đơn_xin_học_cùng_lúc_2_chương_trình.doc Tải về
Mẫu_4A_Mẫu_kế_hoạch_học_tập_chung_2_ngành.doc Tải về
Mẫu_4B_Đơn_xin_tạm_ngừng_học_cùng_lúc_2_chương_trình.docx Tải về
Mẫu_5_Đơn_xin_nghỉ_học_tạm_thời_và_bảo_lưu_KQHT.doc Tải về
Mẫu_5A_Đơn_đăng_ký_học_lại.doc Tải về
Mẫu_6_Phiếu_đăng_ký_chuyên_ngành (1).docx Tải về
Mẫu_6_Phiếu_đăng_ký_chuyên_ngành.docx Tải về
Mẫu_7_Phiếu_đăng_ký_thực_tập_cuối_khóa.doc Tải về
Mẫu_8_Phiếu_đăng_ký_viết_khóa_luận_tốt_nghiệp.doc Tải về
Mẫu_9_Phiếu_đăng_ký_xét_tốt_nghiệp.doc Tải về
Mẫu_10_Đơn_xin_chuyển_sang_học_Tại_chức.doc Tải về
Mẫu_10A_Đơn_xin_chuyển_xuống_học_cao_đẳng.doc Tải về
Mẫu_11_Đơn_xin_chuyển_trường.doc Tải về
Mẫu_12_Đơn_xin_nghỉ_học.doc Tải về
Mẫu_12A_Đơn_xin_học_lại.doc Tải về
Mẫu _2_ phiếu đăng ký học phần Tải về
Mẫu _2A_ đơn xin đăng ký điều chỉnh học phần Tải về
Mẫu _2c_don_xin_bo_sung_danh_sach_trong_truong_hop_da_phat_hanh_so_dau_bai Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai